crime

ನಾಗರೀಕರೇ ನೆನಪಿಡಿ:-ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ- ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ- ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ-ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೇಟ್ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ- ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ- ಅಪ್ರಪ್ತಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ-ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ-ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡಿ.

Wednesday, February 22, 2017

POLICE PRESS NOTE 22.2.2017


Description: Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ
zÀÆgÀªÁtÂBPÀbÉÃjB 08182-261400


                   -:¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ:-        

¢£ÁAPÀ: 22/02/2017
J¸ï.¹ / J¸ïnPÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr¹gÀĪÀ §UÉÎ
     ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀªÀgÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ J¸ï.¹ / J¸ïnd£ÁAUÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀPÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß      ¢: 25/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀrJDgï ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è £ÀqɸÀĪÀªÀjzÀÄÝ, F ¸À¨sÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J¸ï.¹ / J¸ïnd£ÁAUÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ / ¸ÀAWÀ-¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäPÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉAiÀÄ CºÀªÁ®ÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.

-------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUï f¯Éè.

UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


PRESSMEET AS ON DATE-22-02-2017


Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ
zÀÆgÀªÁtÂBPÀbÉÃjB 08182-261400


-:¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ:-

¢£ÁAPÀ: 22/02/2017
PÀÄSÁåvÀzÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À
¢: 06/07/2016 gÀAzÀÄgÁwæ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï ªÉAPÀmÉñï, PÉgɺÀ½îà UÁæªÀÄ, ¸ÉÆgÀ§ vÁ: EªÀgÀÄ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÉÆgÀ§¢AzÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀC§â®UÉgÉPÉgÉKjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀEªÀgÀJzÀÄjUÉJgÀqÀÄ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è 5 d£ÀC¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ£ÀÄßCqÀØUÀnÖ ¯ÁAUï£ÀÄß vÉÆÃj¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ §½ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀtgÀÆ. 3,400/- ªÀÄvÀÄÛgÀÆ.16,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀÄßzÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.F §UÉÎ ²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛUÁV ²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ¹¦L gÀªÀgÁzÀUÀAUÁzsÀgÀ¥Àà, ¦J¸ïL, GªÉÄñïPÀĪÀiÁgï ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹, £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁr¯ÁVvÀÄÛ.

     F «±ÉõÀ vÀAqÀªÀÅ ¢: 21/02/2017 gÀAzÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁZÉãÀºÀ½î qÉÊjAiÀÄ ºÀwÛgÀ F ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ 4 d£À DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èzÉÆÃazÀÝgÀÆ. 16,000/-¨É¯ÉAiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀÝ 2 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆæUÀ¼À «ªÀgÀ:-
1) ©. ªÀÄAdÄ ©£ï ¢: ©. ¨sÀªÁ¤ ¨sÉÆë, 29 ªÀµÀð, ªÀiÁZÉãÀºÀ½îà ºÁ°£À qÉÊj ºÀwÛgÀ, ²ªÀªÉÆUÀ.

2) ¨sÀgÀvï @ dÆå¸ï ©£ï £ÁUÀgÁd, 19 ªÀµÀð, zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ£ÀPÉÃj, UÁA¢ü§eÁgï, ²ªÀªÉÆUÀÎ.

3)¸ÀĪÀÄAvÀ ©£ï ¸ÀÄgÉñï, 19 ªÀµÀð, vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðmïJzÀÄgÀÄ, 60 Cr gÀ¸ÉÛ, «£ÉÆç£ÀUÀgÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ.

4)¨sÁUÀågÁeï @ ¨sÁUÀå ©£ï CtÂÚAiÀÄ¥Àà£ï, 19 ªÀµÀð, 7£Éà PÁæ¸ï, ZÁ£À¯ïKjAiÀiÁ, C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ.

F ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀZÀÄѪÀ°è ±Àæ«Ä¹zÀ ¥ÉưøïC¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉègÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉègÀªÀgÀÄ ±ÁèX¹gÀÄvÁÛgÉ.Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ
zÀÆgÀªÁtÂBPÀbÉÃjB 08182-261400


-:¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ:-

¢£ÁAPÀ: 22/02/2017
ಕುಖ್ಯಾತ ಸರಗಳ್ಳರು ಮತ್ತು ¥ÉưøÀgÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¸ÀĪÀ PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 03 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಖರೆ, ಐಪಿಎಸ್, ಇವರನಿದೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಸಿಪಿಐ ಕೋಟೆವೃತ್ತ, ಶ್ರೀ ಇಮ್ರಾನ್ ಬೇಗ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಜಯನಗರ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದಹೆಚ್.ಸಿ. 427 ಲಿಂಗೇಗೌಡ,ಹೆಚ್ ಸಿ 491 ಸನಾವುಲ್ಲಾ,ಹೆಚ್.ಸಿ. 1998 ಸುಧಾಕರ, ಹೆಚ್ ಸಿ. 600 ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಪಿಸಿ 1619 ಮಂಜುನಾಥ , ಪಿಸಿ 1170 ತಿಮ್ಮಾ ಬೋವಿ, ಪಿಸಿ 1348 ಚಂದನ ನಾಯ್ಕ, ಪಿಸಿ 1597 ಕಲ್ಲನಗೌಡ , ಪಿಸಿ  899 ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ. ಪಿ.ಸಿ. 1439 ಸಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್,.ಹೆಚ್.ಸಿ. 43 ಸೈಯ್ಯದ್ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಇವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಪತ್ತೆದಳವನ್ನುನೇಮಕ ಮಾಡಿ, ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 21-02-17 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಯಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಶೇಷ ಪತ್ತೆದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಆರೋಪಿಗಳ ತಲಾಶ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿನಿರತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಎರಡು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಅನುಮಾನಸ್ಪದವಾಗಿದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಣೆಗಳಪಡಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗಳುಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ 04 ಸರಗಳ್ಳತನಮತ್ತು 02 ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ 01ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳುವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದುವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.ಆರೋಪಿಗಳನ್ನುಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ, ಅವರಿಂದ 04 ಸರಗಳ್ಳತನಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 02 ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಅಪಹರಿಸಿದ್ದ, 225 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳುಮತ್ತು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ 01 ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಒಟ್ಟು ರೂ. 6,02,500/-ನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ದಸ್ತಗಿರಿಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿವರ :-
1.    ಮಹಮದ್ ಕಂಬಾರ್ ಅಲೀ ಸಯ್ಯದ್ @ ಅಲೀ @ ಸೈಯ್ಯದ್ ಅಲೀ 30ವರ್ಷ, ವಾಸ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ, ಜೋಸಫ್ ಪಾರ್ಕ ಹತ್ತಿರ, ಲಿಂಗರಾಜ ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲೀ ವಾಸ ಗೌಸ್ ನಗರ, 8 ನೇ ತಿರುವು, ಹಬ್ಬಾಸಿ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ, ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಂಭಾಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗ.

2.    ಹಸನ್ ಅಜಮ್ @ ಅಜಮ್ ಬಿನ್ ಅಜಮ್ ಅಲಿ , 27 ವರ್ಷ, ವಿಳಾಸ  ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಅಂಬಿವಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ , ಮುಂಬೈ. ಹಾಲಿ ವಾಸ 8 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಗೌಸ್ ನಗರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ
¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À
dAiÀÄ£ÀUÀgÀoÁuÉAiÀÄoÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ZÀAzÀ£ï £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁeï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀÄrAiÀÄ°è ©ÃmïPÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀJgÀqÀÄd£À DgÉÆæUÀ¼ÀÄ (PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀAWÀµÀðPÉÌ M¼À¥ÀlÖ ¨Á®PÀgÀÄ) C£ÀĪÀÄ£Á¸ÀàzÀªÁV ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀÄ«UÉ ºÉÆAZÀÄ ºÁPÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄPÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ F DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀdAiÀÄ£ÀUÀgÀ, «£ÉÆç£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛvÀÄAUÁ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è 10 ¢é ZÀPÀæªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄUÀ½AzÀ 10 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, 2 d£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀAWÀµÀðPÉÌ M¼À¥ÀlÖ ¨Á®PÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. (MlÄÖ ªÀiË®ågÀÆ.  2,54,000/-)
   F ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀZÀÄѪÀ°è ±Àæ«Ä¹zÀ ¥ÉưøïC¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉègÀªÀgÀÄ ±ÁèX¹gÀÄvÁÛgÉ.


Saturday, February 11, 2017

PRESS NOTE ON 11-02-17


PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
    ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ-11-02-2017
ರೌಡಿಅಯಾತ್ಖಾನ್ @ ಬಚ್ಚಾಈತನಕೊಲೆಮಾಡಿದಆರೋಪಿಗಳಬಂಧನ
             ದಿನಾಂಕ 08/02/2017 ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಣ್ಣಾನಗರದ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕ ಅಯಾತ್ ಖಾನ್ @ ಬಚ್ಚಾ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ನಸ್ರು 19 ವರ್ಷ ಈತನನ್ನುಮಾರಾಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ  ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು  ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಖರೆ ಐ,ಪಿ,ಎಸ್‌, ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಶಾಂತಕುಮಾರ್‌ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ತಂಡವು ದಿನಾಂಕ 10/02/2017 ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರದವಿವಿಧಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಆರೋಪಿಗಳನ್ನುದಸ್ತಗಿರಿಮಾಡಿವಿಚಾರಣೆಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಸದರಿಆರೋಪಿಗಳವಿವರಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ದಸ್ತಗಿರಿಮಾಡಲಾದಆರೋಪಿಗಳವಿವರ ;-
1)      ಖುರ್ರಂ @ ಮೋಟು ಕುರ್ರಂ ಬಿನ್‌ ಅಬ್ದುಲ್‌ ರಶೀದ್‌, 30 ವರ್ಷ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್‌ ಕೆಲಸ, ವಾಸ: 02ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಟಿಪ್ಪುನಗರ, ಎಡಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
2)      ಕೀಲಿ ಇಮ್ರಾನ್, @ ಇಮ್ರಾನ್ ಶರೀಫ್ ಬಿನ್ ಲಿಯಾಕತ್ ಶರೀಫ್ 30 ವರ್ಷ ಬಿಬಿ ಸ್ಟೋರ್ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ವಾಸ ಟಿಪ್ಪುನಗರ ಬಲಭಾಗ 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸೌದೆಡಿಪೋ ಎದುರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 
3)      ಅರ್ಬಾಸ್‌ @ ಮೇಜರ್ ಬಿನ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 19 ವರ್ಷ ರವಿವರ್ಮ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಅರ್ಫಾ ಟಿಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ವಾಸ ಇಲಿಯಾಸ್ ನಗರ 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
4)      ಶಾರುಖಾನ್ @ ಶಾರು @ ಮಾಡ್ಲರ್‌ ಬಿನ್ ಸೈಯ್ಯದ ಮನಾಫ್‌ 19 ವರ್ಷ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಕೆಲಸ ವಾಸ ಮಿಳಘಟ್ಟ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
5)      ಶಾದಾಬ್‌ @ ಮುಟಗೋಲ ಬಿನ್ ಹಿದಾಯಿತ್‌ 19 ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಾಸ ಮಿಳಘಟ್ಟ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಎಡಬಾಗ ಜೆಂಡಾಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
6)      ಅಲ್ಯಾಜ್‌ ಅಶು @ ಅಲ್ಯಾಜ್‌ ಬಿನ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಜಮೀಲ್ 19 ವರ್ಷ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ವಾಸ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಭವನ ಶಾಲೆ ಹಿಂಬಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
7)      ಮಹಮದ್ ಸುಹೇಲ್‌ @ ಮಾಮಾ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ ಆರಿಫ್‌ 19 ವರ್ಷ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಶೆಡ್ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ವಾಸ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ರಾಬ್ಜಿಗಲ್ಲಿ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
8)      ಎಂ,ಡಿ, ಜೈದಾನ್‌ @ ಚೋಟು ಬಿನ್ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ 19 ವರ್ಷ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ವಾಸ ಬಾಪೂಜಿನಗರ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕ  ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
9)      ಅಸದುಲ್ಲಾಖಾನ್ ಬಿನ್ ಮಜೀದ್ ಸಾಬ್‌ 19 ವರ್ಷ ಟೈಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ವಾಸ ಮಿಳಘಟ್ಟ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ  
10)   ಇರ್ಫಾನ್ @ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪಿ.ಮುಸ್ತಫ, 27 ವರ್ಷ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ, ವಾಸ ಮೂಸಫ ಕಾಂಪೌಂಡ್, 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹತ್ತಿರ, ಅಣ್ಣಾನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೇಲ್ಕಂಡಆರೋಪಿಗಳನ್ನುವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಅರೋಪಿಗಳು ಹಳೆ ವೈಷಮ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಯಾತ್ಖಾನ್ @ ಬಚ್ಚಾಈತನನ್ನುಕೊಲೆಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

 ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಎರಡು ಸ್ಕೂಟಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 03 ಮಚ್ಚುಹಾಗೂ03 ಚಾಕುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯಾದ ಖುರ್ರಂ @ ಮೋಟು ಕುರ್ರಂ ಬಿನ್‌ ಅಬ್ದುಲ್‌ ರಶೀದ್‌ನನ್ನು ಈಗಾಗಲೆ ಬಂಧಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಭಂದನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ,  ಈಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳು ಬಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆಇದ್ದು, ಇವರಪತ್ತೆಕಾರ್ಯಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 


ಈ ಕೊಲೆಪ್ರಕರಣದವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿಕೊಲೆಯಹಿನ್ನಲೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
Ø  1998 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರದಲ್ಲಿನಡೆದರೌಡಿಅಸಾಮಿನಸ್ರುತಂದೆಸಾದಿಕ್ನನ್ನುದೊಡ್ಡಪೇಟೆಠಾಣೆವ್ಯಾಪ್ತಿಯಬೈಪಾಸ್ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಮಾರಾಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಹೊಡೆದುಕೊಲೆಮಾಡಿದ್ದು, ಈಬಗ್ಗೆದಾಡಿಬಷೀರ್, ಖಲೀಂ@ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಖಲೀಂ, ನ್ಯಾಮತ್‌‌, ಅಮಾನ್, ಹಾಗುಇತರೆಒಟ್ಟು 22 ಜನಗಳಮೇಲೆಪ್ರಕರಣದಾಖಲಾಗಿಎಲ್ಲರೂದಸ್ತಗಿರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

Ø  ನಸ್ರುನಅಕ್ಕರಾಹತ್ಳಮಗಮೋಹೀನ್, ಹಾಗುನಸ್ರುನಮೊದಲಹೆಂಡತಿಹಸೀನಾಳಮಗಅಜರ್ಹಾಗುಎರಡನೆಹೆಂಡತಿನಾಜೀಮಾಳಮಗಅಯಾತ್@ ಬಚ್ಚಾರವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆಕೀಲಿಇಮ್ರಾನ್, ಮೋಟುಖುರ್ರಂರವರೊಂದಿಗೆಜಗಳವಾಗಿದ್ದು, ಈಬಗ್ಗೆ 04 ಪ್ರಕರಣಗಳುದಾಖಲಾಗಿದ್ದು,ಸದರಿಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಬಚ್ಚಾನಕಡೆಯವರಾದಅಯಾತ್@ ಬಚ್ಚಾಮೋಹೀನ್, ವಸಿನ್ಯೂಮನ್, ಜಾಫರ್, ಸಲ್ಲು, ಅಜರ್ನಾಜೀಮಾ, ಇಮ್ದಾದ್, ಅನ್ಸರ್, ಜೇಟ್ಲಿನಿಜಾಮ್ಶಫೀ, ಜಿಯಾ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ನಜೀವುಲ್ಲಾ, ಹಾಗುಕೀಲಿಇಮ್ರಾನ್ಕಡೆಯವರಾದಕೀಲಿಇಮ್ರಾನ್, ಮೋಟುಖುರ್ರಂ, ಶಾರೂಖಾನ್, ಸುಹೇಲ್, ಆಕೀಫ್,ಇರ್ಫಾನ್, ಅಯೂಬ್, ಆದಿಲ್, ಜಬೀವುಲ್ಲಾ, ಸೈಯ್ಯದಅಸೀಮ್, ಮುನ್ನಾಖುರೇಶಿ, ರೆಹಮಾನ್ಶೇಖ್ರವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾಸದರಿಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಬಂದಿಸಿನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Ø  ನಂತರಈಮದ್ಯೆತನ್ನತಂದೆಯನ್ನುಕೊಲೆಮಾಡಿಸಿದ್ದದ್ವೇಷದಿಂದದಿನಾಂಕ 14/10/2016 ರಂದುದಾಡಿಬಷೀರ್ಗೆನಸ್ರುನಅಕ್ಕನಮಗಮೋಹೀನ್‌‌, ಮೊದಲನೆಹೆಂಡತಿಯಮಗಅಜರ್, ಅಯಾತ್@ ಬಚ್ಚಾರವರುಪಿಸ್ತೂಲ್ತೋರಿಸಿಬೆದರಿಕೆಹಾಕಿದ್ದು, ಈಬಗ್ಗೆಪ್ರಕರಣದಾಖಲಾಗಿಪ್ರಕರಣದಒಟ್ಟು 21 ಜನಆರೋಪಿತರನ್ನುಬಂದಿಸಿಅವರಿಂದಪಿಸ್ತೂಲ್‌‌ನ್ನುಸಹವಶಕ್ಕೆತೆಗೆದುಕೊಂಡುನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.

Ø  ಅಲ್ಲದೆಬಚ್ಚಾನಸಹಚರರಾದಆಕೀಫ್@ ಪುಕ್ಕಿಮತ್ತುಆಸೀಮ್ಅಯಾಜ್ರವರನ್ನುಜನವರಿತಿಂಗಳಲ್ಲಿನೆಡೆದಡಕಾಯತಿಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಬಂದಿಸಿನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹಾಲಿನ್ಯಾಯಾಂಗಬಂದನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ,

Ø  ಮೃತಬಚ್ಚಾಈಗ್ಗೆ 20 ದಿವಸಗಳಹಿಂದೆನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದಜಾಮೀನುಪಡೆದುಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದನು, ಅಲ್ಲದೆಸದರಿಪ್ರಕರಣದಆರೋಪಿಗಳುಸಹಇತ್ತೀಚಿಗೆನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದಜಾಮೀನುಪಡೆದುಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

Ø  ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿದಸ್ತಗಿರಿಮಾಡಿರುವಕೀಲಿಇಮ್ರಾನ್ಮೇಲೆಸುಮಾರು 14 ಪ್ರಕರಣಗಳುಇದ್ದು, ಈತನಮೇಲೆದೊಡ್ಡಪೇಟೆಪೊಲೀಸ್ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಗೂಂಡಾಕಾಯ್ದೆಜಾರಿಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ,

ಈ ಕೊಲೆಪ್ರಕರಣದಆರೋಪಿಗಳನ್ನುಅತೀಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಬಂಧಿಸಿದಪತ್ತೆದಳಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಶ್ರೀಕೆ. ಟಿ.ಗುರುರಾಜ್, ಸಿಪಿಐದೊಡ್ಡಪೇಟೆವೃತ್ತ, ಶ್ರೀಅಭಯ್ಪ್ರಕಾಶ್ಸೋಮನಾಳ್, ಪಿಎಸ್ಐ, ಶ್ರೀಮತಿಅನಿತಾಕುಮಾರಿಪಿಎಸ್ಐದೊಡ್ಡಪೇಟೆಠಾಣೆಮತ್ತುಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದಶ್ರೀಜಯಶೀಲ, ಎಎಸ್ಐ, ಶ್ರೀಶೇಖರ, ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ, ಶ್ರೀಕಿರಣ್ಮೋರೆ, ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಶ್ರೀವಿಜಯ, ಶ್ರೀಪ್ರಸನ್ನ, ಫಾರೂಕ್, ಉಮೇಶ್, ಶ್ರೀಸುರೇಶ, ಶ್ರೀಪ್ರದೀಪ, ಶ್ರೀಅಣ್ಣಪ್ಪಮತ್ತುಶ್ರೀತಿಪ್ಪಣ್ಣಇವರುಗಳಕಾರ್ಯವನ್ನುಪೊಲೀಸ್ಅಧೀಕ್ಷಕರುಶ್ಲಾಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

*    *    *   *


Friday, February 10, 2017

Press Note as on 10/02/2017


Description: Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj,

²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ

             
         ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                             ¢£ÁAPÀ: 10/02/2017

     EwÛÃZÉUÉ ¨sÀzÁæªÀwAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛUÁV²æà GzÉñï n eÉ, rJ¸ï¦, ¨sÀzÁæªÀw G¥À-«¨sÁUÀgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è «±ÉõÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ, F vÀAqÀªÀÅ ¢: 09/02/17 gÀAzÀÄ ¨sÀzÁæªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁzsÀªÀZÁgï ¸ÀPÀð¯ï §½ C£ÀĪÀÄ£Á¸ÀàzÀªÁVEzÀÝ FPɼÀPÀAqÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄßzÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÀÝ°è, F DgÉÆæAiÀÄÄ ¨sÀzÁæªÀw £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼ÉãÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀªÀÄ£É oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀÝ£É߯ÁzÀMlÄÖgÀÆ. 1,35,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß, 2-ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ MAzÀÄ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

     ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgï £ÁAiÀÄÌ ©£ï ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄÌ. 39 ªÀµÀð, ªÁ¸À: ºÉÆ¼É UÀAUÀÆgÀÄ, CgÀ½PÉÆ¥Àà CAZÉ, ¨sÀzÁæªÀwvÁ.

    F ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀZÀÄѪÀ°è¨sÀzÁæªÀw ¥ÉưøïG¥Á¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà GzÉñï n eÉ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ªÀgÀzÀgÁdÄ ¹¦L, £ÀUÀgÀªÀÈvÀÛ, ²æà ²ªÀ¥Àæ¸Ázï ¦J¸ïL ºÀ¼ÉãÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛC¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉègÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉègÀªÀgÀÄ ±ÁèX¹gÀÄvÁÛgÉ.Thursday, February 09, 2017

SHIVAMOGGA POLICE PRESS NOTE 9.2.2017

¥ÀwæPÁ¥ÀæPÀluÉ¢£ÁAPÀ: 09/02/2017
       «zÉñÀzÀ°è ¨sÀÆUÀvÀ£ÁVgÀĪÀPÀÄSÁåvÀgËr ºÉ¨Éâmï ªÀÄAdFvÀ£ÀÄvÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gËrC¸Á«ÄAiÀiÁzÀPÉÆgÀAUÀÄ PÀȵÀÚ £À£ÀÄß ºÀvÉå ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAZÀÄgÀƦ¹ vÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀ£ÁzÀCA§jñïFvÀ£ÀÄMAzÀÄ ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ 10 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ C±Áæ¥sïUÉvÀAzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ Nj¸ÁìzÀ ¨ÉºÀgÁªÀiï¥ÀÄgÀ¢AzÀC±Áæ¥sï ©£ï DºÀäzïPÀÄnÖ ªÁ¸À PÉÃgÀ¼À, FvÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 05 ¦¸ÀÆÛ®ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 38 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀPÉÌ vÀj¹ vÁ£ÀÄ ºÉüÀĪÀªÀgÉUÉ vÀ£Àß §½ ElÄÖPÉÆAqÀÄvÁ£ÀÄ ºÉýzÀ £ÀAvÀgÀvÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀjUÉPÉÆqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆArzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è C±Àæ¥sï£ÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¦¸ÀÆÛ¯ïUÀ¼À°è 02 £ÀÄß ºÀtPÁÌV ªÀÄxÁ£ï ªÀÄvÀÄÛEPÁâ¯ïgÀªÀjUÉ 04 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁjPÉÆArzÀÄÝ, G½zÀ 04 ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ 48 fêÀAvÀUÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ²ªÀªÉÆUÀÎ DgïJAJ¯ï £ÀUÀgÀzÀ £À¢ÃªÀiï£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj ªÀÄAqÀUÀzÉÝUÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw °AUÁ¥ÀÄgÀUÁæªÀÄzÀ°è ¹zÀÝvÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §AzÀRavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ  C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ PÉ.PÀĪÀiÁgï ¦L r¹©, n.PÉZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¦L r¹L©, ªÀÄÄvÀÛtÚUËqÀ ¦L rJ¸ï©, ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀiªÀgÁzÀ dUÀ¢Ã±ï, £ÁUÀgÁeï, bÀÆqÀªÀÄtÂ, ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, ªÀĺÀäzï ºÀ©Ã§Ä¯Áè, ²æÃzsÀgï, ªÉAPÀmÉñï, ¸ÀwñïgÁeï, ²ªÀPÀĪÀiÁgï, gÀ«PÀĪÀiÁgï, £ÁUÉñï, EªÀgÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «±ÉõÀ vÀAqÀPÉÌ ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà C©ü£ÀªïRgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀĪÀj ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà «£ÉìAmï ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï, EªÀgÀÄUÀ¼À ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:08-02-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ¼ÀÆgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄAqÀUÀzÉÝUÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬Äw °AUÁ¥ÀÄgÀUÁæªÀÄzÀ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArgÀĪÀ DgÉÆæ ªÀÄxÁ£ïFvÀ£ÀCrPÉvÉÆÃlzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr F PɼÀPÀAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ªÀiÁ¼ÀÆgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄPÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.F eÁ®zÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀĪÀ F PɼÀPÀAqÀ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArgÀĪÀ 05 d£À DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀvÉÛUÉ ªÁå¥ÀPÀeÁ® gÀa¸À¯ÁVzÉ.F ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨sÉâ¹zÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA²¹gÀÄvÁÛgÉ.

zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ DgÉÆæUÀ¼À «ªÀgÀ:-
1) C±Àæ¥sï PÉ.PÉ ©£ï DºÀªÀÄzïPÀÄnÖ, 37 ªÀµÀð, §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ, ªÁ¸À CzÀªÀĺÀ¯ï, PÀgÁqÀÄ¥ÀªÀÄðUÁæªÀÄ. ªÀÄ®¥ÀÄgÀAf¯Éè, PÉÃgÀ¼À gÁdå.
2) £À¢ÃªÀiï ©£ï SÁfC§ÄݯïgÀeÁPï, 42 ªÀµÀð, mÉÊgï ªÁå¥ÁgÀ, ªÁ¸À DgïJAJ¯ï £ÀUÀgÀ, 02 £Éà ºÀAvÀC¥Áß §eÁgïJzÀÄgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ,

vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArgÀĪÀ DgÉÆæUÀ¼À «ªÀgÀ:-
1) UÀ¥sÁgïSÁ£ï@ ªÀÄxÁ£ï ªÁ¸À ªÀÄAqÀUÀzÉÝ, ²ªÀªÉÆUÀÎ
2) EPÁâ¯ïa£ÀßzÀ ªÁå¥Áj, ªÁ¸À ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
3) ºÉ¨Éâmï ªÀÄAd
4) CA§jñÀ ªÁ¸À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
5) eÁªÉÃzï ªÁ¸À ¨ÉºÀgÁªÀiï¥ÀÄgÀ, Nj¸Áì.

DgÉÆæUÀ½AzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:-
1) 9 JAJA ¦¸ÀÆÛ¯ïUÀ¼ÀÄ 03
2) 7.62 JAJA ¦¸ÀÆÛ¯ï 01
3) 9 JAJA ¦¸ÀÆÛ¯ï£À fêÀAvÀUÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ 38
4) 7.62 JAJA ¦¸ÀÆÛ¯ï£À fêÀAvÀUÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ 10
5) SÁ° ªÀiÁåUÀfãï 01
6) ªÀiÁgÀÄwjmïÓPÁgï
-------------------------------------------------------------Monday, January 30, 2017

CIVIL AND WOMEN CONSTABLE SELECTION LIST

                                       £ÉêÀÄPÁw dgÀÆgÀÄ:-

¸ÀASÉåB ¹§âA¢(1)¹¦¹ £ÉêÀÄPÁw/52(1)/2016         ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj,
                                                         ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ¢:30-01-2017.


UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,   

              «µÀAiÀÄ:- ¹¦¹/ªÀÄ.¦¹ ¥ÉƯï¸Émï-2016gÀ  £ÁUÀjÃPÀ ºÁUÀÆ
                        ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï PÁ£ïìmɧ¯ï £ÉêÀÄPÁw ¸ÀA§AzsÀ
                        vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ.

       

***

           ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄ ºÁUÀÆ G¯ÉèÃRPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ 32 £ÁUÀjÃPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¥ÀÄgÀĵÀ) ªÀÄvÀÄÛ 8 ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï  MlÄÖ 40 ºÀÄzÉÝUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è ¢£ÁAPÀB28-01-2017gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. F ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è, ¥ÀæªÀÄÄR ¢£À ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ°è GavÀªÁV ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ dgÀÆgÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆÃjzÉ.


vÀªÀÄä «±Áé¹,


¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

            ¹¦¹/ªÀÄ.¦¹ ¥ÉƯï¸Émï-2016gÀ £ÉêÀÄPÁw ¸ÀA§AzsÀ  ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ 32 £ÁUÀjÃPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¥ÀÄgÀĵÀ) ªÀÄvÀÄÛ 08 ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï MlÄÖ 40 ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀB 06-11-2016 gÀAzÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɹzÀÄÝ, F ¸ÀA§AzsÀ vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è ¢£ÁAPÀB 28-01-2017gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ.,

²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.